O nás

 

Činnosť dobrovoľného hasičského zboru v obci Veľký Grob bola obnovená 11. septembra 2016. DHZO je súčasťou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky.

1. Matej Polaček
2. Martin Palčo
3. Rudolf Ženiš
4. Peter Kemény
5. Barbora Prinerová
6. Jozef Švec
7. František Vitek
8. Sebastián Klenovič
9. Svetozár Szíkora
10. Samuel Kniesner
11. Roman Marušic
12. Miroslav Kovács
13. Daniel Turcár
14. Alexandra Tóthová
15. Veronika Keruľová
16. Jaroslav Andor
17. Peter Jánošík
18. Viliam Rigo
19. Róbert Máder
20. Zuzana Lukáčová
21. Milan Loukota
22. Radoslav Kubiš
23. Peter Vráb
24. Lenka Jánošíková
25. Rastislav Kosec
26. Ľudovít Gerbéry
27. Radoslav Andor
28. Andrej Krajči
29. Jozef Hrdlica
30. Veronika Ďurčová

 

 

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu.Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Prvým veliteľom novej humánnej organizácie sa stal Vojtech Nemák, druhým bol slávny Miloslav Schmidt.

Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanova právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi, a to najmä:

  • zásahovej činnosti a technickej pomoci,
  • protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
  • odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov,
  • výchovy detí a mládeže,
  • spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
  • civilnej ochrany obyvateľstva,
  • verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,
  • zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2357 DHZ s počtom 90.000 členov. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné a územné výbory Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.